Güncel Kurlar


TCDD’ye Ait Marmaray, Başkentray ve YHT Reklam Alanları Kiraya Verilecek

tcddye ait marmaray baskentray ve yht reklam alanlari kiraya verilecek

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Emlak Dairesi Başkanlığı Merkez Taşınmaz İHALE Komisyonu Başkanlığından

TCDD’ye ait Marmaray, Başkentray ve YHT hatlarındaki muhtelif alanların reklam amaçlı işletilmek üzere üçüncü şahıslara kiralanması işi

1- TCDD’ye ait Marmaray, Başkentray ve YHT Hatlarındaki Muhtelif Alanların Reklam Amaçlı İşletilmek Üzere Üçüncü Şahıslara Kiralanması işi, Yıllık KDV hariç 3.150.000,00-TL (üçmilyonyüzellibintürklirası) Muhammen bedel üzerinden kiralanması üzere “Kapalı Teklif Usulüne” göre tekrar ihalesi yapılacaktır.
2- İhale 10.08.2021 tarihinde saat 14.00’da TC DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Taşınmaz İhale Komisyonunca ‘’Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06050 Altındağ/ANKARA’’ adresinde yapılacaktır.
3- İhale konusu kiralama işi için yer teslim tarihinden itibaren 10 YIL geçerli sözleşme akdedilecektir.
4- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.
5-İhaleye ait dokümanları TC DEVLETDEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emlak Dairesi Başkanlığı’nda ücretsiz görülebileceği gibi TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde de görülebilir.
6- İhaleye Katılacak isteklilerden;
a) Geçici teminat bedeli 94.500,00-TL (doksandörtbinbeşyüztürklirası) alınacak olup, nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’a kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ilgili banka hesabına yatırıldığına dair makbuz. (Teminat mektubu olarak verilmesi halinde en az 1 (Bir) Yıl süreli olacaktır )
b) İhale şartname bedeli KDV hariç 2.000,00-TL (İkibintürklirası) olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
c) TCDD Marmaray, Başkentray ve YHT Hatlarındaki muhtelif Alanların Reklam Amaçlı İşletilmesi üzere üçüncü şahıslara kiraya verilmesi işine ait idari şartnamesinde İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar bölümünde istenen belgeler,
7- Teklif Mektubu,
8-İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 10.08.2021 günü saat 14.00’a kadar TC DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Taşınmaz İhale Komisyon Başkanlığına teslim edeceklerdir.
9-Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10-Kapalı Teklif Usulü ile yapılan ihaleye katılım olmaması veya teklif edilen bedellerin komisyonca uygun görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir. Kapalı Teklif Usulü ile yapılan ihaleye tek katılım olmuş veya geçerli tek teklif kalmış ise Pazarlık Usulü ile ihale devam edecek olup, ancak; pazarlık usulünden sonuç alınamaması ve Komisyonunca uygun görülmesi halinde; Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde istekliler arasında PAZARLIK USULÜ 48 (ç) maddesi uygulanacaktır.

İhale tarihinden itibaren (15) onbeş gün içerisinde istekli olması durumunda 25.08.2021 günü, saat 14.00’da,

Bu sürede talipli çıkmazsa ayrıca (30) otuz gün içerisinde istekli olması durumunda 09.09.2021 günü, saat 14.00’da,

Yine talipli çıkmaması halinde ayrıca 45 (kırkbeş) gün içerisinde istekli olması durumunda son kez 24.09.2021 günü, saat 14.00’da pazarlık usulü uygulanacak olup, talipli çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.

11- TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Ancak, yasak fiil veya davranışlar ile ceza ve ihalelerden yasaklanma gibi hususlarda 4734 ve 4735 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uygulanacaktır. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

İlgililere duyurulur.

ADRES

  • TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Emlak Dairesi BaşkanlığıHacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ / ANKARA
  • TEL: 0 312 520 42 38/4408
  • FAKS:0 312 520 62 08