Güncel Kurlar


Kültür ve Turizm Bakanlığı 41 Sözleşmeli Sanatçı Alımı Yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana  Bursa  illerinde  bulunan  ve  aşağıda  belirtilen  birimde  çalışmak  üzere,  657  sayılı  Devlet Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  B fıkrası  uyarınca  6/6/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında, 31/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda yer  alan  birimlere,  belirtilen  branş  ve  sayıda  sözleşmeli  sanatçı  alınacaktır.   Bu  tarihten  sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve  Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

Birimi Branş Adet Toplam
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Arp 1 2
Piyano 1
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Piyano 1 4
Klarinet 1
Vurmalı Çalgılar 1
Trombon (Bas) 1
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Keman 1 7
Viyola 1
Vurmalı Çalgılar 1
Kontrabas 1
Obua 1
Trompet 1
Viyolonsel 1
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Kontrabas 1 3
Klarinet 1
Keman 1
Ankara Devlet Çok Sesli Müzik Korosu Piyano 1 1
Devlet Halk Dansları Topluluğu (İstanbul) Dansçı (Kadın) 11 22
Dansçı (Erkek) 11
İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu (İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği
Araştırma ve Uygulama Korosu)
Tulum 1 2
Kemençe 1
TOPLAM 41

GENEL ŞARTLAR

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 15/11/2021-24/11/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adayların, son başvuru tarihi olan 24/11/2021 tarihi saat 23:59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir sebepten kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir.

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, http://www.ktb.gov.tr, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve Kariyer Kapısı ( kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, e-Devlette belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecektir.

Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.